Algemene verhuurvoorwaarden Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V.

 

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden (hierna te noemen: “algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van en met Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Machine: de hoogwerker of andere zaak die het onderwerp is van de overeenkomst.
Klant: de rechtspersoon of personenvennootschap die met Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. de overeenkomst sluit.
Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. en de klant (zowel bedrijven als particulieren) tot verhuur van de machine.
Bestuurder: de feitelijk bestuurder van de machine.
1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn.
1.4 De toepasselijkheid van inkoop-, levering of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk door Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. afgewezen.
1.5 In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend zal zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 2 Huurtermijn en huurprijs
2.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals op de huurovereenkomst is vermeld, dan wel anderszins schriftelijk is overeengekomen.
2.2 Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. is ten alle tijden gerechtigd de machine bij de klant op te halen of te doen laten halen indien Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. zulks noodzakelijk acht.
2.3 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de huurprijs zoals vermeld op de huurovereenkomst. De vermelde huurprijs betreft een dag- week- of maandprijs, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.4 Transportkosten voor het afleveren en ophalen van de machine door Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. worden separaat bij de klant in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.5 De klant is gehouden de machine in oorspronkelijke staat bij Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. te retourneren. De klant is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan de machine; de klant kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
2.6 Alle door Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en overige van overheidswege opgelegde heffingen, rechten of lasten.
2.7 Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. is gerechtigd jaarlijks per 1 januari de alsdan geldende huurprijs te indexeren conform de consumentenprijsindex zoals die door het CBS wordt gepubliceerd met CPI 2015 = 100%.

2.8 De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast.

2.9 Herziening van de huurprijs als in 2.7 bedoeld vindt echter niet plaats, indien zij zou leiden tot verlaging van de geldende huurprijs. Doet zich dit geval voor, dan vindt eerst weer herziening van de huurprijs plaats, indien en zodra het jaarprijsindexcijfer voor het laatst verstreken kalenderjaar voor een aanpassingsdatum hoger ligt dan het bij de laatste geëffectueerde herziening als teller gebruikte jaarprijsindexcijfer, en wel enkel in dat geval door hantering van het eerstbedoelde jaarprijsindexcijfer als teller en het laatstbedoelde jaarprijsindexcijfer als noemer; hierna wordt het in 2.8 bepaalde dan weer van toepassing. Telkens zodra de in 2.8. bedoelde CPI op een meer recente tijdbasis gepubliceerd worden, zullen de CPI op deze meer recente tijdbasis hiervoor in de plaats treden en gehanteerd worden. Wanneer de publicatie van de in 2.8 en hiervoor bedoelde CPI gestaakt mocht worden, zullen daarvoor in de plaats treden zo veel mogelijk overeenkomende c.q. vergelijkbare jaarprijsindexcijfers, vast te stellen door partijen in onderling overleg of, bij gebreke van overeenstemming tussen partijen hierover, op verzoek van de meest gerede partij door middel van bindend advies door de directeur van het CBS, telkens op de meest recente tijdbasis als gepubliceerd door het CBS, en zo ook vervolgens. Eventuele aan dat bindend advies verbonden kosten worden door partijen ieder voor de helft gedragen.

Artikel 3 Betaling
3.1 Betaling dient te geschieden op het door Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. op haar factuur vermelde bankrekeningnummer. De betaling van facturen van Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. De klant is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Voorts is compensatie, aftrek of verrekening door de klant niet toegestaan.
3.2 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn
verplichtingen voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat
ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop de klant in verzuim
is tot aan de dag van gehele betaling, is de klant aan Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. een vertragingsrente van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand
verschuldigd. Zulks onverminderd het recht van Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen.
3.3 In het geval de betalingstermijn door de klant wordt overschreden, is de klant aan Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. voorts de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 15% van het bedrag van de achterstallige betaling.

Artikel 4 Gebruik en onderhoud machine
4.1
De klant dient op zorgvuldige wijze met de machine of onderdelen daarvan om te gaan en ervoor te zorgen dat de machine overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
4.2 De klant dient de machine van goed en kundig onderhoud te voorzien, alsmede zorg te dragen voor de benodigde brandstof.
4.3 Reparaties aan de machine worden uitsluitend door Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. verricht. Eventuele door derden verrichte reparaties komen geheel voor rekening van de klant. Eventuele schade voortvloeiende uit door derden ondeskundig verrichte reparaties komt eveneens geheel voor rekening van de klant.

Artikel 5 Verzekering, schade en aansprakelijkheid
5.1 Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. draagt zorg voor een verzekering tegen het WAM-risico. Hierop is uitgesloten het risico van personenschade met betrekking tot de Bestuurder van de Machine, alsmede diens bezittingen. Het dekkingsgebied van de verzekering is uitsluitend INVULLEN. Bij schade op grond van de WAM zal Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. een eigen risico ad € 5.000,– per gebeurtenis doorbelasten aan de klant.
5.2 Indien tussen Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. en de klant geen schadebeschrijving van de machine is opgemaakt, wordt de klant verondersteld de machine in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
5.3 De klant is aansprakelijk voor alle schade van Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van de machine. Bij een cascoschade waarbij de herstelkosten minder dan € 5.000,= exclusief BTW bedragen, worden de werkelijke herstelkosten bij de klant in rekening gebracht. Over deze
herstelkosten is de klant aan Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. alsdan BTW verschuldigd, aangezien het herstel door of namens Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. wordt uitgevoerd en de doorbelasting aan de klant derhalve betrekking heeft op gebruikte materialen en arbeidsloon en om die reden een BTW-belaste prestatie omvat. Bij een casco schade waarbij de herstelkosten € 5.000,= exclusief BTW of meer bedragen, wordt een eigen risico ad € 5.000,= door Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. aan de klant doorbelast.
5.4 Schade veroorzaakt met de machine aan eigen voorwerpen valt niet onder de dekking van de verzekering.
5.5 In afwijking van het bepaalde onder artikel 5.3 komt schade als gevolg van
ondeskundig gebruik geheel voor rekening van klant.
5.6 De schade ten gevolge van de onmogelijkheid de machine tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal
dagen gemoeid met herstel of vervanging van de machine, vermenigvuldigd met
de (naar rato berekende) huurprijs per dag.

5.7 In geval van schade of defecten aan de machine, is het de klant niet toegestaan de machine te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten.
5.8 In geval van schade aan of vermissing van de machine of enige gebeurtenis
waaruit met grote mate van waarschijnlijkheid schade kan volgen, is de klant
verplicht Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. hiervan direct telefonisch in kennis te stellen en de instructies van Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. op te volgen.
5.9 Aansprakelijkheid van Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, is uitgesloten.
5.11 Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, personenschade bij de bestuurder of ongevallen met de hoogwerker.

5.12 De door Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. verhuurde machines blijven te allen tijde eigendom van Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. Retentierechten en/of enig andere rechten waarbij bezit of eigendom worden gepretendeerd zijn nadrukkelijk niet toegestaan voor zowel de klant als derden.

Artikel 6 Beëindiging
6.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst
slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd
mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijk termijn gesteld wordt
voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet, in de nakoming
van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
6.2 Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de klant –al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd, indien zijn onderneming een aanvraag in het kader van de WHOA doet of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen
7.1 De overeenkomsten tussen Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. en de klant worden beheerst door het Nederlandse recht.
7.2 Geschillen die tussen Hoogwerker Verhuur Jeroen B.V. en de klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.